I-V 9:00-17:00
+370 693 03603

Paslaugų teikimo taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB "B2B LT" teikia paslaugas Interneto svetainėje medis.lt pagal šias Paslaugų teikimo taisykles (toliau - PTT).
Šios PTT apibrėžia visas susitarimo tarp Jūsų ir UAB "B2B LT" sąlygas bei reguliuoja Jūsų naudojimąsi šia paslauga. Šios sąlygos nurodo šalių įsipareigojimus ir teises teikiant bei naudojant šią paslaugą. Jei tarp šalių yra sudaryta atskira sutartis, abi pusės turi laikytis tiek sutarties, tiek šių Paslaugos teikimo taisyklių. Jei abu šie dokumentai prieštarauja vienas kitam, privaloma laikytis sutarties reikalavimų. Naudojant atskiras medis.lt paslaugas gali būti nurodytos papildomos sąlygos ir taisyklės. Šios PTT gali būti atnaujintos neinformavus paslaugos vartotojo, su sąlyga, kad be paslaugos vartotojo sutikimo nebus keičiami paslaugos įkainiai.

1. PASLAUGOS APIBŪDINIMAS - SUTARTIES OBJEKTAS

Medis.lt paslauga - tai visų Interneto svetainėje medis.lt teikiamų paslaugų visuma. Tai, visų pirma, interneto svetainių generatorius, leidžiantis įmonėms pačioms susikurti ir modifikuoti savo asmeninį Virtualų stendą įvedant informaciją internete pateiktoje formoje. Visos paslaugos, teikiamos Interneto svetainėje medis.lt, šioje sutartyje įvardinamos kaip medis.lt paslauga, įskaitant ir naujai sukurtas paslaugas, senų paslaugų atnaujinimus, naujas jų funkcijas ir kitus patobulinimus. Jūs suprantate, kad, norint pasinaudoti šia paslauga, jūs turite turėti ryšį su interneto tinklu ir turėti visą tam skirtą programinę ir techninę įrangą. UAB "B2B LT" nėra atsakinga už jūsų ryšio su interneto tinklu paslaugas ir jo programinę bei techninę įrangą.

2. ĮKAINIAI

Paslaugos įkainiai priklauso nuo pageidaujamo paslaugų paketo ir nustatomi atskira sutartimi tarp paslaugos vartotojo ir UAB "B2B LT". Užregistruodami savo įmonę jūs sutinkate sumokėti sutartą pinigų sumą bei laikytis PTT išdėstytų reikalavimų. Mes nekeisime paslaugos kainų politikos prieš tai nepranešę jums. Atkreipkite dėmesį į tai, kad, norėdami naudotis šia paslauga, jūs privalote turėti ryšį su pasauliniu interneto tinklu, už kurį jūs mokate atskirai interneto paslaugos teikėjui.

3. UŽSIREGISTRAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAI

UAB "B2B LT" suteikia jums asmeninę, niekam neperleidžiamą teisę naudotis šia paslauga su sąlyga, kad jūs neišduosite UAB "B2B LT" jums suteikto slaptažodžio trečiajai šaliai, išskyrus tuos atvejus, kai trečioji šalis yra teisėta įsipareigojimų, produktų ar jūsų įmonės paslaugų paveldėtoja. Jeigu norite naudotis šia paslauga, jūs privalote:
a) pateikti teisingą, tikslią ir naujausią informaciją apie save ir savo įmonę;
b) prižiūrėti ir, reikalui esant, atnaujinti informaciją apie save ir savo įmonę tam, kad ji visada būtų tiksli, teisinga ir naujausia. Jeigu jūs pateiksite neteisingą, netikslią ar pasenusią informaciją arba yra pagrindo įtarti, kad jūsų pateikta informacija yra neteisinga, netiksli ar pasenusi, UAB "B2B LT" turi teisę (bet neįsipareigoja) pristabdyti arba panaikinti jūsų interneto svetainę ir ateityje neleisti naudotis paslauga;
c) nekopijuoti, nedauginti, nepardavinėti, neperpardavinėti ar neeksploatuoti bet kokios paslaugos dalies, paslaugos naudojimosi galimybės ar kitos su paslauga susijusios informacijos.

4. DUOMENYS, PATEIKTI MEDIS.LT MUGĖJE

Jūs suprantate, kad į Medis.lt pateikiama tik tokio turinio informacija, kuri yra susijusi su medienos ir jos gaminių pramone, įrengimais bei medžiagomis, naudojamomis medienos perdirbimo srityje, prekyba mediena ar panašiomis paslaugomis bei kita daugiau ar mažiau su mediena susijusia informacija. UAB "B2B LT" turi teisę (bet neįsipareigoja) taisyti, nepriimti ar ištrinti iš virtualios mugės bet kokią informaciją, kuri pažeidžia PTT. Jūs sutinkate, kad įvertinote ir prisiėmėte riziką dėl informacijos, kurią jūs rasite Medis.lt. Pateikdami savo informaciją, kuri bus įtraukta į Medis.lt interneto svetainę, jūs suteikiate UAB "B2B LT" išskirtinę teisę atnaujinti, keisti, pritaikyti, perkelti ar publikuoti informaciją, siekiant išreklamuoti jūsų įmonės stendą internete, įmonę bei jos siūlomus produktus įvairiose mugėse, interneto svetainėse, spaudoje ar kitokiais reklamos būdais. Ši teisė galioja ilgiau nei jūs būsite Medis.lt klientu ir yra automatiškai pratęsiama po to laiko, kai jūsų Medis.lt svetainė internete panaikinama. Jūs galite nutraukti šio leidimo galiojimą bet kuriuo metu specialiai to paprašydami.

5. NARIŲ ELGESYS

Jūs suprantate, kad už visą informaciją, duomenis, tekstą, nuotraukas, grafinę ir video medžiagą, pranešimus ar kitą medžiagą, nesvarbu, ar viešai paskelbtą, ar privačiai perduotą, yra atsakingas asmuo, kuris ją sudarė bei perdavė. Tai reiškia, kad jūs, o ne UAB "B2B LT", esate visiškai atsakingi už visą informaciją, patalpintą interneto svetainėje, paskelbtą ar kitokiais būdais perduotą naudojantis paslauga. UAB "B2B LT" kontroliuoja informaciją, paskelbtą medis.lt svetainėje, bet negarantuoja jos tikslumo, vientisumo ir kokybės. Jūs suprantate, kad naudojantis paslauga, jūs galite susidurti su klaidinga arba neišsamia informacija.

Pastebėjusi klaidingą ar neišsamią informaciją apie save, įmonė-Medis.lt narė privalo nedelsdama informuoti UAB "B2B LT" apie tokį faktą.

Jūs sutinkate nenaudoti paslaugos šiems tikslams:
a) talpinti interneto svetainėje, skelbti ar kitais būdais perduoti informaciją, kuri yra neteisėta, neinformatyvi, žalinga, paini, pažeidžianti teises, šmeižikiška arba pažeidžianti kito privatumą;
b) kokiais nors būdais trikdyti kitą žmogų, įmonę, jos produktus ir paslaugas;
c) pasiskelbti kita įmone ar asmeniu, sukurti netikrą įmonę ar kitais būdais rodyti panašumą su kita įmone ar asmeniu;
d) iškreipti pavadinimus ar kitokiais būdais manipuliuoti įmonės skiriamaisiais bruožais su tikslu nuslėpti turinio šaltinį, perteiktą naudojantis paslauga, o ypač naudojantis "mass-mailing'u";
e) turėti kelias Medis.lt interneto svetaines, kurios saugo tokią pačią informaciją apie tą pačią įmonę, jos produktus ir paslaugas;
f) talpinti interneto svetainėje, skelbti ar kitais būdais perduoti bet kokią neteisėtą ar neleistiną medžiagą, "nereikalingą paštą", "šiukšles", ilgų piramidinių schemų ar kitokių reikalavimo/prašymo formų laiškus;
g) rinkti ir saugoti informaciją, nesusijusią su jūsų tikrais ar potencialiais verslo partneriais; parduoti ar kitais būdais perduoti Medis.lt duomenis trečioms šalims;
h) trukdyti arba "sunaikinti" paslaugą, techninę bei programinę įrangą, sistemas, tarnaujančias paslaugai, nepaklusti paslaugų sistemos reikalavimams, procedūroms, politikai ar taisyklėms;
i) talpinti interneto svetainėje, skelbti ar kitokiais būdais perduoti turinį, kuris pažeidžia patentą, prekybinį ženklą, prekybos paslaptis, autorines teises ar kitas bet kurios šalies patentuotas teises;
j) talpinti į interneto svetainę, skelbti ar kitokiais būdais perduoti turinį, neturint jokios teisės jo perduoti vadovaujantis bet kokiais įstatymais arba esant susitarimui ar patikimiems ryšiams (tokiems kaip vidinė informacija, patentuota informacija, sužinota ar atskleista kaip tarnybinių santykių dalis arba vadovaujantis informacijos slaptumo susitarimu);
k) talpinti į interneto svetainę, skelbti ar reklamuoti produktus ir paslaugas, kurių jūs neturite teisės reklamuoti ar parduoti vadovaujantis įstatymais, pasirašius sutartį arba esant bendradarbiavimo santykiams, toliau reklamuoti produktus ir paslaugas, kurių tiekimas jau pasibaigęs;
l) skatinti ar tiekti apmokamąją informaciją apie išsisukinėjimą nuo mokesčių, nelegalius sandorius, kontrabandą, kitus nelegalius veiksmus;
m) tyčia ar netyčia pažeisti taikomus vietinius, šalies ar tarptautinius įstatymus.

6. PRIVALOMA INFORMACIJA

Norėdami, kad jūsų įmonės stendas būtų matomas Medis.lt mugėje, turite įvesti privalomą informaciją:
a) pateikti išsamią informaciją apie savo įmonę (pageidautina, kartu su logotipu ir įmonės nuotrauka);
b) pateikti informaciją nors apie vieną jūsų produktą/paslaugą ir mažiausiai apie vieną jūsų įmonės atstovą.

7. PASLAUGŲ MODIFIKACIJA

UAB "B2B LT" pasilieka teisę bet kuriuo metu modifikuoti, atnaujinti, pagerinti ir kitais būdais tobulinti ir taip pat laikinai nutraukti, jei tai atliekama siekiant modifikuoti, paslaugos (arba jos dalies) tiekimą. Jūs sutinkate, kad UAB "B2B LT" nebus jums ar trečiai šaliai atsakingas už bet kokią paslaugos modifikaciją ar laikiną nutraukimą.